سامانه تبلیغات انتخابات سبز ایران، بدون گرایش به هیج حزب و گروه سیاسی، تنها جهت کمک به مدیریت بهینه و صرفه جویی ویژه هزینه های انتخاباتی کلیه سیستم های اجرایی انتخابات کشوری، هزینه های انتخاباتی کاندیداهای گرامی، خصوصاً سهولت "روند معرفی " توسط کاندیداها و " روند انتخاب" توسط هموطنان عزیزمان می باشد.
تا انتخابات:
خبرگان رهبری غیر فعال می باشد و در زمان تبلیغات انتخاباتی فعال می گردد.
سازمان ها غیر فعال می باشد و در زمان تبلیغات انتخاباتی فعال می گردد.