cong logo
کل کاربران کشور:722
کل کاربران شهر : مرد : زن :
هموطن عزیز این سامانه جهت کاهش هزینه ها، صرفه جویی و حفاظت از محیط زیست و منابع ملی همچنین کمک به مدیریت هوشمند شهری طراحی گردیده و کلیه خدمات این سامانه بصورت رایگان برای کاربران می باشد. شما می توانید مبالغ حاصل از صرفه جویی در این سامانه را بنا به صلاحدید خود صرف امور شخصی یا خیریه نمایید. *روابط عمومی شبکه های سبز*
عنوانی پیدا نشد